ชาวบ้านแห่มาแก้บน “หลวงพ่อดํา” อย่างไม่ขาดสายหลังให้โชค ใหญ่

ทีจังหวัดนครสวรรค์ มีชาวบ้านเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาทีวัดสระทะเล หมู่ที 8 ตําบล
โคกเดือ อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางมาสักการะ หลวงพ่อดํา โดยในช่วงวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ประชาชนเป็นจํานวนมากได้เดินทางมาเพือแก้บน โดยได้นําดอกไม้พวงมาลัย รวมถึงไข่ต้มนับ
ร้อยฟองมาถวายหลวงพ่อ เพือเป็นการแก้บน
โดยประชาชนเป็นจํานวนมากทีมาแก้บนส่วนใหญ่นัน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้มาขอใน
เรืองการงาน โชคลาภ ต่างๆ และก็สมหวัง จึงได้นําของทีบนไว้มาแก้บนกับหลวงพ่อดํา โดยชาวบ้าน
ทีมาต่างจุดธูปเสียงทาย เพือให้ถูกหวย
มีชาวบ้านรายหนึงนัน ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากได้มาจุดธูปสักการะ หลวงพ่อดํา นัน เขา
เองได้เสียงทายและได้เลข 475 ดังนันเขาจึงได้หาซือเลขตัวดังกล่าว ซึงภายหลังปรากฏว่าหวยได้ออก
เลขดังกล่าว ทําให้เขาถูกหวย 3 ตัวตรงได้เงินเป็นจํานวนมาก จึงได้นําพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียนมา
ถวายให้กับหลวงพ่อดํา จํานวน 50 พวงเพือเป็นการแก้บน
โดยภายในบริเวณวัดนันได้มีประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร กับหลวงพ่อดํา อย่างต่อ
เนือง โดยชาวบ้านนันเชือและศรัทธาหลวงพ่อดําในความศักดิสิทธ์นันเอง